JAK TO CHCEME UDĚLAT ???

PŘEDPOKLADEM JE UVÁŽLIVÝ A ZDRAVÝ ROZPOČET ZAJIŠŤUJÍCÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A OSTATNÍ SLOŽKY MĚSTA (školy, sociální služby, provoz úřadu, městská policie, kulturní dům, hasiči…)

Vyčleníme z rozpočtu města částku na spoluúčast čerpání dotačních titulů

NSA (Národní sportovní agentura)

aktualizovat žádosti podle vypisovaných dotačních titulů (dříve vypsané dotace Investice 70% + obec/klub 30%, tréninkové sportovní haly až 60 mil, zimní stadion až 90 mil., plavecký bazén 25 metrů až 90 mil.

Nový IROP OSA 2, OSA 4 až 70% EU + 15% státní rozpočet + 15%

FVE – fotovoltaické elektrárny

Obce, samosprávné městské obvody a městské části, jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby

Komunitní energetika, zálohování energií, úspory ve školách a školkách viz: vzduchotechnika do tříd = řízený přívod čerstvého teplého vzduchu na úkor otevírání oken aj. do školních kuchyní a jídelen + FVE

Gastrozařízení - konvektomaty, pánve, lednice aj. zařízení za nové s nižšími náklady


Rekonstrukce veřejného osvětlení - Komponenta 2.2.2

5. výzva – Projektové schéma pro SC 1.3

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Opatření 1.3.1 – Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech

Opatření 1.3.2 – Zpracování studií a plánů

realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách, realizace přírodě blízkých opatření a uvolňování území ohrožených povodněmi propojené systémy prvků modrozelené infrastruktury), redukce na 30 % (projekty zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou mimo území se stávající zástavbou; budování propustných zpevněných povrchů a řešící odtok srážkové vody z nových veřejných budov a objektů; budování akumulačních nádrží na zachytávání srážkových vod, které budou využívány pro zálivku hřišť

7. výzva – Projektové schéma pro SC 1.6

Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Opatření 1.6.1 – Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny

2. výzva IROP - Knihovny - SC 4.4 (PR)

(Pro podnikatele)

  cookies |     Copyright © 2023 ZA SPORT A ZDRAVÝ MĚLNÍK
Návštěvy: On-line: 1 * Návštěvy dnes 0   Celkem 240056 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |